רש"י על יונה ג ח

<< רש"י על יונה • פרק ג >>
ד • ו • ז • ח • ט • י • 


ויקראו אל האלהים בחזקה – אסרו [את הבהמות] אימהות לבד והוולדות לבד. אמרו לפניו: ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו:

(היינו דלשון הפסוק משמע ש"ויקראו אל האלקים בחזקה" קאי על כל המוזכרים בתחילת הפסוק, האדם והבהמה. וראה אבן עזרא)