רש"י על יונה ג


נהפכת – נחרבת. (ולא אמר נחרבת, כי נהפכת משמש שתי לשונות, רע וטוב; אם לא יעשו תשובה – נחרבת, ואם יעשו תשובה – אז נהפכת על אנשי נינוה קאי, שיהפכו מרעה לטובה ויעשו תשובה. הג"ה דר"ע):

אדרתו – לבוש יקריה:

ויזעק – ציווה והכריז:

מטעם המלך וגדוליו – מעצת המלך וגדוליו ציוו להכריז:

ויקראו אל האלהים בחזקה – אסרו [את הבהמות] אימהות לבד והוולדות לבד. אמרו לפניו: ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו:

(היינו דלשון הפסוק משמע ש"ויקראו אל האלקים בחזקה" קאי על כל המוזכרים בתחילת הפסוק, האדם והבהמה. וראה אבן עזרא)

מי יודע – עבירות שבידו, ישוב:

וינחם האלהים – נתעשת על הרעה לשוב ממנה: