רש"י על יונה ג


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

נהפכת – נחרבת. (ולא אמר נחרבת, כי נהפכת משמש שתי לשונות, רע וטוב; אם לא יעשו תשובה – נחרבת, ואם יעשו תשובה – אז נהפכת על אנשי נינוה קאי, שיהפכו מרעה לטובה ויעשו תשובה. הג"ה דר"ע):

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אדרתו – לבוש יקריה:

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויזעק – ציווה והכריז: מטעם המלך וגדוליו – מעצת המלך וגדוליו ציוו להכריז:

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויקראו אל האלהים בחזקה – אסרו [את הבהמות] אימהות לבד והוולדות לבד. אמרו לפניו: ריבונו של עולם, אם אין אתה מרחם עלינו, אין אנו מרחמים על אלו: (היינו דלשון הפסוק משמע ש"ויקראו אל האלקים בחזקה" קאי על כל המוזכרים בתחילת הפסוק, האדם והבהמה. וראה אבן עזרא)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מי יודע – עבירות שבידו, ישוב:

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וינחם האלהים – נתעשת על הרעה לשוב ממנה: