רש"י על ויקרא יד יג

<< רש"י על ויקרא • פרק יד >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • כ • כא • כג • כח • לד • לה • לו • לז • מ • מא • מג • מד • מה • מו • נז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"במקום אשר ישחט וגו'" - על ירך המזבח בצפון ומה ת"ל והלא כבר נאמר בתורת אשם בפרשת צו את אהרן שהאשם טעון שחיטה בצפון לפי שיצא זה מכלל אשמות לידון בהעמדה (זבחים כ) יכול תהא שחיטתו במקום העמדתו לכך נאמר ושחט במקום אשר ישחט וגו'

"כי כחטאת" - כי ככל החטאות

"האשם" - הזה

"הוא לכהן" - בכל עבודות התלויות בכהן הושוה אשם זה לחטאת שלא תאמר הואיל ויצא דמו מכלל שאר אשמות להנתן על תנוך ובהונות לא יהא טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח לכך נאמר כי כחטאת האשם הוא לכהן יכול יהא דמו ניתן למעלה כחטאת ת"ל וכו' בתורת כהנים