רש"י על דניאל יב יא

<< רש"י על דניאל • פרק יב >>
א • ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"ומעת הוסר התמיד" - כדי לתת שקוץ משומם תחתיו ימים אלף ומאתים ותשעים שנה הן מיום הוסר התמיד עד שישוב בימי משיחנו וחשבון זה מכוון עם חשבון ערב ובקר אלפים ושלש מאות מיום גלותם למצרים עד גאולה אחרונה גלות מצרים מאתים ועשר מיום צאתם עד בנין בית ראשון ארבע מאות ושמונים ימי הבנין ארבע מאות ועשר גלות בבל שבעים שנה ימי בית שני ארבע מאות ועשרים הרי אלף וחמש מאות ותשעים והתמיד הוסר לפני החורבן שש שנים הרי מיום גלותם למצרים עד הוסר התמיד אלף וחמש מאות ושמנים וארבע הוסיף עליהם אלף מאתים ותשעים הרי אלפים וח' מאות ושבעים וד' כמנין ערב בקר בגמטריא אלפים וג' מאות