פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלשאצר מלכא" - בנו היה ומלך לאחר אויל מרודך שמלך תחת נבוכדנצר וגם (הוא) היה בנו של נבוכדנצר

"עבד לחם רב" - עשה סעודה גדולה מצינו בספר יוסיפון שנלחם ביום עם דריוש המדי וכורש ונצח המלחמה ולערב עשה משתה כמו שנבא עליו ישעיהו ערוך השלחן צפה הצפית אכול ושתה קומו השרים וגו' שבתוך המשתה חזרו אויביו ונלחמו על העיר ולכדוה

"ולקבל אלפא חמרא" - כנגד אלף איש היה שותה יין

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמר בטעם חמרא" - אמר בעצת היין שנשתכר

"להיתיה" - להביא

"די הנפק" - שהוציא

"שגלתה" - לשון מלכא בלשון ארמי כמו (נחמיה ב) והשגל יושבת אצלו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היתיו" - הובאו "די הנפקו" - שהוציאו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפקו אצבען" - יצאו אצבעות יד אדם מן השמים

"לקבל נברשתא" - למול המנורה אשר לפני השלחן ודוגמתו במסכת יומא עשתה נברשת של זהב

"על גירא" - על סיד טיח כותל הבית כמו (ישעיהו כז) כאבני גיר מנופצות והוא דומה לסיד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זיוהי שנוהי" - תאריו נשתנו עליו

"ורעיונוהי" - מחשבותיו

"וקטריה חרציה משתרין" - אזור חלציו נפתח שהיו מתניו מתרוקנין מחמת היראה וחגורו נפתח

"וקטרי חרציה משתרין" - נתרין

"וארכובתה" - וברכיו

"דא לדא נקשן" - מקישות ודופקות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחיל" - בכח

"להעלה" - להכניס

"כתבה דנה" - מכתב זה

"ארגונא ילבש" - כמשפט הפרתמים

"והמניכא" - רביד ענק

"ותלתי במלכותא ישלט" - בשליש המלכות ימשול

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלין" - נכנסין

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שגיא מתבהל" - הרבה מתפחד "משתבשין" - נחפזין

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלכתא לקבל מלי מלכא" - המלכה כלפי ששמעה את דברי המלך ושריו לבית המשתה באה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איתי גבר" - יש אדם במלכותך אשר רוח קדושים בו

"כחכמת אלהין" - מלאכים

"הקימיה" - מנהו שר על כולם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל קבל וגו'" - כלפי אשר רוח יתירה ודעת השכל יש בו והגדת חידות "ומשרא קטרין" - סתום כל סתר נמצא בו בדנייאל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תכול" - אם תוכל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונבזביתך" - דורנותך "לאחרן הב" - לאחר תן

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"די הוה צבא" - למי שהיה חפץ "הוה מחא" - מחייה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וכדי רם לבביה" - וכאשר רם לבבו

"להזדה" - להרשיע

"הנחת" - הוריד

"העדיו מינה" - הסירו ממנו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טריד" - נגרש

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל קבל די כל דנא ידעת" - כל עומת אשר כל זה ידעת שאירע לאביך והיה לך להיות ירא מלפני הקב"ה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שליח פסא די ידא" - נשלח כף יד "וכתבא דנא רשים" - וזה המכתב אשר חקק

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מנא מנה אלהא" - כלומר מנא זהו פירושו מנה אלהא מלכותך

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והשלמה" - חשב קץ שנפסק מלכות של אביך וזרעו ומצא שכבר הושלמה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תקל תקילתא במאזניא" - תקל זהו פירושו נשקלת לפניו במאזנים ונמצאת חסר מכל צד

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרס פריסת מלכותך וגו'" - כלומר ופרסין משמע שני פרסין האחד פריסת מלכותך נשתברה מלכותך והשני שנתנה למדי ופרס