רש"י על דברי הימים א ד לב

<< רש"י על דברי הימים א • פרק ד >>
ב • ה • ט • י • יא • יב • יד • טו • יח • כא • כב • כג • כד • כז • כח • לא • לב • לג • לד • לח • לט • מ • מג • 


"וחצריהם" - הכפרים מי היו עיטם ועין ורמון וגו'