רש"י על דברי הימים א ד לא

| רש"י על דברי הימים אפרק ד' • פסוק ל"א | >>
ב • ה • ט • י • יא • יב • יד • טו • יח • כא • כב • כג • כד • כז • כח • לא • לב • לג • לד • לח • לט • מ • מג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אלה עריהם עד מלוך דוד" - פתרון כשהרבו בני יהודה עשו תרעומות על בני שמעון מימי שאול ורצו לגרשם מארצם ולא היה יכול לגרשם ואף כי היה כל ימיו בטירדה ובמלחמות וכשמלך דוד באו שבטו לשאול מבני שמעון את ארצם שהשאילו להם והלך דוד וגר שם כי שאול לא חשש בכך מפני שנאת דוד שהיה מיהודה וזהו שכתב אלה עריהם עד מלך דוד וכשמלך גרשם מפי' רבי אליעזר בר משולם ז"ל וכן פי' לי רבי שלמה בר לוי אחי רבי משה הדרשן