רש"י על דברי הימים א ד ב

רש"י על דברי הימים א • פרק ד
ב • ה • ט • י • יא • יב • יד • טו • יח • כא • כב • כג • כד • כז • כח • לא • לב • לג • לד • לח • לט • מ • מג • 


"וראיה" - כן מנהג היחס הזה אף על פי שלא הזכיר עדיין ראיה כי דורות דורות קחשיב וכן בני חלאה צרת וצחר ואתנן וקוץ הוליד ועדיין לא הזכיר קוץ ומזכיר את בניו