רש"י על דברים כז טז

רש"י על דברים • פרק כז >>
א • ב • ח • ט • יב • טז • יז • יח • כד • כו • 


"מקלה אביו" - מזלזל לשון ונקלה אחיך