רש"י על דברים כז כד

רש"י על דברים • פרק כז
א • ב • ח • ט • יב • טז • יז • יח • כד • כו • 


"מכה רעהו בסתר" - על לשון הרע הוא אומר ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן י"א ארורים יש כאן כנגד י"א שבטים וכנגד שמעון לא כתב ארור לפי שלא היה בלבו לברכו לפני מותו כשברך שאר השבטים לכך לא רצה לקללו