רש"י על דברים כז כו

רש"י על דברים • פרק כז
א • ב • ח • ט • יב • טז • יז • יח • כד • כו • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"אשר לא יקים" - כאן כלל את כל התורה כולה וקבלוה עליהם באלה ובשבועה