רש"י על במדבר כז יג

<< רש"י על במדבר • פרק כז >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


"כאשר נאסף אהרן אחיך" - מכאן שנתאוה משה למיתתו של אהרן ד"א אין אתה טוב ממנו (דברים לב) על אשר לא קדשתם הא אם קדשתם אותי עדיין לא הגיע זמנכם להפטר בכ"מ שכ' מיתתם כתב סרחונם לפי שנגזרה גזרה על דור המדבר למות במדבר בעון שלא האמינו לכך בקש משה שיכתב סרחונו שלא יאמרו אף הוא מן הממרים היה (יומא פ) משל לשתי נשים שלוקות בב"ד אחת קלקלה ואחת אכלה פגי שביעית וכו' אף כאן בכ"מ שהזכיר מיתתן הזכיר סרחונם להודיע שלא היתה בהם אלא זו בלבד