רש"י על אסתר ב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכר את ושתי" - את יפיה ונעצב

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויפקד המלך פקידים" - לפי שכל פקיד ופקיד ידועות לו נשים היפות שבמדינתו

"תמרוקיהן" - הן דברים המצחצחין כמו ומורק ושוטף שמן ערב ומיני סמנים ובשמים המטהרין ומעדנין את הבשר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"איש יהודי" - על שגלה עם גלות יהודה כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים יהודים בין הגוים ואפילו משבט אחר הם

"איש ימיני" - מבנימין היה כך פשוטו ורבותינו דרשו מה שדרשו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לו לבת" - רבותינו פירשו לבית לאשה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבהל את תמרוקיה" - זריז וממהר בשלה משל כולן

"הראיות לתת לה" - לשרתה וכן עושין לכולן ורבותינו דרשו מה שדרשו

"וישנה" - שינה אותה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר לא תגיד" - כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה וישלחוה שאם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך היו מחזיקים בה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומה יעשה בה" - זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה דוד ומרדכי דוד שנאמר (שמואל א יז לו) גם את הארי גם הדוב הכה עבדך אמר לא בא לידי דבר זה אלא לסמוך עליו להלחם עם זה וכן מרדכי אמר לא אירע לצדקת זו שתלקח למשכב ערל אלא שעתידה לקום להושיע לישראל לפיכך היה מחזר לדעת מה יהא בסופה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תר" - זמן

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל אשר תאמר" - כל שחוק ומיני זמר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל בית הנשים שני" - השני

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחדש העשירי" - עת צנה שהגוף נהנה מן הגוף זימן הקב"ה אותו עת צינה כדי לחבבה עליו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכל הנשים" - הבעולות שאף נשים הבעולות קבץ

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והנחה למדינות עשה" - לכבודה הניח להם מן המס שעליהם

"ויתן משאת" - שלח דורנות להם והכל כדי לפתותה אולי תגיד מולדתה ואף על פי כן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין אסתר מגדת מולדתה" - לפי שמרדכי יושב בשער המלך המזרזה והמרמזה על כך

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשלח יד" - להשקותו סם המות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויודע הדבר למרדכי" - שהיו מספרים דבריהם לפניו בלשון טרסי ואין יודעים שהיה מרדכי מכיר בשבעים לשונות שהיה מיושבי לשכת הגזית

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויכתב בספר דברי הימים" - הטובה שעשה מרדכי למלך