פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכר את ושתי" - את יפיה, ונעצב

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפקד המלך פקידים" - לפי שכל פקיד ופקיד ידועות לו נשים היפות שבמדינתו "תמרוקיהן" - הן דברים המצחצחין, כמו: "וּמֹרַק וְשֻׁטַּף" - שמן ערב ומיני סמנים ובשמים המטהרין ומעדנין את הבשר

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איש יהודי" - על שגלה עם גלות יהודה. כל אותן שגלו עם מלכי יהודה היו קרויים "יהודים" בין הגוים, ואפילו משבט אחר הם "איש ימיני" - מבנימין היה - כך פשוטו; ורבותינו דרשו מה שדרשו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לו לבת" - רבותינו פירשו: לבית לאשה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבהל את תמרוקיה" - זריז וממהר בשלה משל כולן

"הראיות לתת לה" - לשרתה, וכן עושין לכולן; ורבותינו דרשו מה שדרשו

"וישנה" - שינה אותה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר לא תגיד" - כדי שיאמרו שהיא ממשפחה בזויה וישלחוה, שאם ידעו שהיא ממשפחת שאול המלך היו מחזיקים בה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה יעשה בה" - זה אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה - דוד ומרדכי: דוד, שנאמר (שמואל א יז לו): "גם את הארי גם הדוב הכה עבדך", אמר: לא בא לידי דבר זה אלא לסמוך עליו להלחם עם זה; וכן מרדכי, אמר: לא אירע לצדקת זו שתלקח למשכב ערל אלא שעתידה לקום להושיע לישראל, לפיכך היה מחזר לדעת מה יהא בסופה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תר" - זמן

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל אשר תאמר" - כל שחוק ומיני זמר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל בית הנשים שני" - השני

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחדש העשירי" - עת צנה שהגוף נהנה מן הגוף זימן הקב"ה אותו עת צינה כדי לחבבה עליו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכל הנשים" - הבעולות שאף נשים הבעולות קבץ

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנחה למדינות עשה" - לכבודה הניח להם מן המס שעליהם "ויתן משאת" - שלח דורנות להם והכל כדי לפתותה אולי תגיד מולדתה ואף על פי כן

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין אסתר מגדת מולדתה" - לפי שמרדכי יושב בשער המלך המזרזה והמרמזה על כך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשלח יד" - להשקותו סם המות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויודע הדבר למרדכי" - שהיו מספרים דבריהם לפניו בלשון טרסי ואין יודעים שהיה מרדכי מכיר בשבעים לשונות שהיה מיושבי לשכת הגזית

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויכתב בספר דברי הימים" - הטובה שעשה מרדכי למלך