רש"י על איוב לח


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מן הסערה" - מנה שערות שלך ואשיבך דברים כנגדן מן הסערה שחרפתני אשר בסערה ישופני (לעיל ט) ממנה אשיב לך כאשר תשמע בסוף הענין מי פלג לשטף תעלה גומא לכל שער ד"א בסערה הכהו בסערה רפאהו כדמפרש בספרי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחשיך עצה" - עצה חשיכה וסכלה ד"א מי זה מחשיך עצה בלי דעת אמר הקב"ה מי זה הוא מחשיך עצה מקלקל במילים וברוב דברים שכתבתי איש תם וישר בתחילת הספר כדי לחול שמי עליו והוא בא והחשיך וקילקל מה שיעצתי ברוב דבריו ואיוב ענהו מי זה מעלים עצה (לקמן מב) אילו הייתי יודע עצתך לא הייתי מרבה בדברים והקב"ה השיבו והלא אברהם לא היה יודע ועמד בעשר כך מצאתי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אזר נא כגבר חלציך" - רמז לו שיתעורר מן חלייו ויסוריו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"איפה" - אי פה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממדיה" - מדותיה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירה אבן פנתה" - באמצע הים ומשם נשתת כל העולם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברן יחד" - מתחלה כוכבי אור

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדלתים ים" - חול גבול לו "בגיחו" - בהמשכתו יוצא מן התהום כמו גוחי מבטן מושכי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשומי ענן" - סביבות ים אוקיינוס שהוא היקף העולם ועננים סובבים לו כלבוש "חתולתו" - תכריכו כמו והחתל לא חתלת (יחזקאל טז)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואשבור" - עשיתי לו שברים סביב לעכבו בתוכם והם לו חוק אשר לא יעברם כמו וירדפם לפני השער עד השברים (יהושע ז) והם תועלות סביב לעיר

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המימיך" - מיום שנולדת

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאחוז בכנפות הארץ" - ועוד המימיך צוית לאחוז בכנפי הארץ כאדם שאוחז בכנפי הטלי' ומנערה כן אני עתיד לאחוז בכנפותיה ולנער את הרשעים וכן הוא אומר וה' יטה את ידו וכשל עוזר (ישעיהו לא) כאדם האוחז בידו דבר ומטה ידו והוא נופל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתהפך" - בציורין "כחומר חותם" - מטבע צורת האדם במותן ובתחיית המתים יחיו ויעמדו בלבושיהם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימנע" - אז מרשעים אורם וכן הוא אומר וזרוע רמה תשבר

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נבכי ים" - מסגרי ים כמו נבוכים הם בארץ (שמות יד)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שערי מות" - זה גיהנם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידעת" - כל זאת "כי אז תוולד" - כשבראתים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר חשכתי" - הצנעתי

"לעת צר" - לחמשת מלכים בגבעון

"ליום קרב" - מלחמת גוג ומגוג

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחלק אור" - תימור של חמה מפציע לכאן ולכאן כקרני איל "קדים" - שמש המזרח

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי פלג לשטף תעלה" - בערביא קורין לשערה שיטפא כל שעיר ושיער שבראש פלגתי לו תעלה גומא לינק ממנה שאילו שנים יונקות מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של אדם והם לא נתחלפו לי בין איוב לאויב נתחלף לי וזהו מן הסערה ד"א לשטף טיפת גשם שוטף פילגתי לכל טיפה גומא בעבים שאילו יורדות ב' טפות מגומא אחת מטשטשות את הארץ ונעשי' טיט "ודרך לחזיז קולות" - מי פלג כל קול וקול יש לו שביל ואם שנים הולכים בשביל אחד אין הבריות סובלות את הקול

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שואה" - ארץ שהיא חשיכה ברעב

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אגלי טל" - גלי טל והאל"ף יתירה כמו ואחותי באזניכם (לעיל יג) אל"ף יתירה בראש התיבה להיותו שם דבר וכן אבחת חרב (יחזקאל כח) כמו ניבוח חרב צעקת חרב ל"א אגלי כמו אגני טל כמין אגנות פלגים שהטל נתון בהם למ"ד מתחלף בנו"ן וכן בספר נחמיה נשכה כמו לשכה (נחמיה יג)

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כפור" - גריס"א

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאבן מים יתחבאו" - ע"י הקרח שמגליד טיפה שעל פניהם "ופני תהום יתלכדו" - בו ויתאחזו כאחד

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מעדנות כימה" - קישור כימ' שלא תצא כל קורותיו ויחריב את העולם בצינה "או מושכות כסיל תפתח" - להוציא חמה להפיג צינתה של כימה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מזרות" - כל שאר מזלות "ועיש" - כוכב גדול שבכימה והרבה כוכבים קבועים בו ונטל שני כוכבים ממנה לפתוח ארובות המבול ונבקעו במזל טלה ועתיד הקב"ה להחזירם לה תנחומא

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משטרו" - שטירת המזלות הממונים להביא על הארץ קור וחום קיץ וחורף

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התרים לעב קולך" - לצוות עליו להתקשר בחשכת מים להיות שפעת מים מתכסך והוא קדירת העבים כמו או חשך לא תראה (לעיל כב) "או שפעת מים" - על פיך יכסך מן השמים

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמרו לך" - במקום שנשתלחו שם הננו עשינו שליחותך שאין צריכין לחזור למקומן ולהשיב שלוחן שהשכינה בכל מקום

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטוחות" - אלו הכליות "לשכוי" - זה תרנגול לשון חכמים וי"א זה הלב שהוא שוכה וצופה ומחשב את הנולדות

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יספר" - ידבר ויזהיר תפקיד' "ונבלי" - עשויין כנודות והגשמים כנוסים בו שם כמו נבל יין

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בצקת עפר" - ביום שיצקתי עפר

"למוצק" - ליסוד עולם באמצעיתו

"ורגבים ידובקו" - סביבותיו לצדדין עד כי נתמלא ארכו ורחבו

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישוחו" - עומדים צפופים "למו ארב" - לארוב כן דרך האורבים לשוח ולכוף עצמן כדי שלא יכירו בהם

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתעו לבלי אכל" - שאביהם שונאם הקב"ה מזמן להם יתושין נבראים מצואתן ונכנסין לתוך פיהם