רש"י על איוב לט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יעלי סלע" - אשטנבו"ק ושונאה את ולדה ועולה לראש סלע גבוה כשכורעת לילד כדי שיפול לארץ וימות והקב"ה מזמן לו נשר ומקבלו בכנפיו

"חולל אילות תשמור" - לשון חיל יולדה (ירמיהוו) האילה רחמה צר ואין הוולד יכול לצאת ובשעת לידתה אני מזמן לה דרקון ומכישה ברחמה ונפתח ואם מקדים ומאחר רגע מיד מתה ובין אותם רגעים איני מחליף ובין איוב לאויב נתחלף לי

"תפלחנה" - מתבקע רחם שלהם ומוציא הולדות וחבלי לידה שלהם

"תשלחנה" - מעליהם בלדתן לרגע שאני מזמין להם

"יחלמו" - יחזקו

"ולא שבו למו" - משירבו קצת יגדלו בבר בזרעים ובדשאים ואינם צריכים לגידול אביהם ואמם

"חפשי" - שאין אדם יכול לגדל פרא ללמדו עבודת בהמות

"ערוד" - חמור הבר

"מי פתח מוסרותיו" - שאין עליו עול אדם

"יתור הרים מרעהו" - הוא עצמו תר לו מקום מרעה

"רים" - כמו ראם

"עבדך" - לעבדך

"בתלם עבותו" - (או קשרת ראם בעבור תלם של שורך) עבות חבל שקושרין (שוורי') לתלמי המחרישה

"ישדד" - יתקן השדה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"התבטח בו" - לאסוף תבואתך בשביל שכחו רב ויכול לסבול הרבה

"ותעזוב אליו יגיעך" - לאסוף אל הבית

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כנף רננים נעלסה" - כן שם עוף גדול רננים ולשון משנה קרוי בר יוכני

"אברה" - כל עוף קרוי אברה על שם שפורח כלומר או עוף ששמו חסידה ועוף ששמו נוצה ראה מה מנהגה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תעזוב לארץ ביציה" - והולכת ומתחממת למרחוק על עפר

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותשכח כי רגל תזוריה" - לביצתה תבקענה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הקשיח" - הקשה בניה מלבה כאילו אינם שלה

"לריק יגיעה" - ואינה יראה שתאבדם

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כעת במרום תמריא" - כל לשון המראה כאדם שזונה לבו לצאת ממידתו ומגידולו ומארצו לשוטט לו בארצות ולנסות לו מדות אחרות וכן בן סורר ומורה (דברים כא) ובל' גמרא אימראי כלתיה דרב זביד אימראי ונפקא (כתובות ס"ג ושם איתא אימרדה ועיין ברש"י בחולין נח ומציעא עו ד"ה ואימרו)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רעמה" - לשון רעם ובעתה כמו רעמו פנים

"כארבה" - מדלג ומקפץ כארבה ומרעיש סביביו

"נחרו" - כשהוא נופח בנחיריו בקול אימה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחפרו בעמק" - כמו ויחפרו לנו את הארץ (שם א) שדרך הפרשים אורבים בעמקים ובנחלים

"וישיש בכח" - והסוס שמח ויוצא לקראת נשק

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יחת" - ולא יירא

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תרנה אשפה" - מלאה חצים ומקשקשות זו בזו ונשמע קולם

"להב חנית" - כלי של ברזל (וחנית של ברזל) קרוי להב כמו ויבא גם הנצב אחר הלהב (שופטים ד)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יגמא ארץ" - עושה גומות ברגליו ע"א יגמא כמו הגמיאני נא (בראשית כד)

"ולא יאמין" - מרוב שמחה שהוא מתאווה למלחמה

"כי קול שופר" - של מלחמה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בדי שופר" - ל' די השיב לו בהרבה שופר

"יאמר האח" - ל' שאומרים (העוברים) כשהן שמחין כמו שאומרים אהה מחמת צער

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאבר נץ" - יגדל הנץ כנף ומלאך הוא דומה לדמות נץ ומעמיד קושי הרוח דרומית בפרישות כנפיו שלא תחריב את העולם

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם על פיך יגביה נשר" - השכינה שנאמר כנשר יעיר קינו (דברים לב) היה מסלק פמליא שלו שלא יזיקו לאהרן בבואו אל הקדש ביו"ה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סלע ישכן ויתלונן" - בטוח היה אהרן במחתת הקטורת כשנתנה על אבן שתיה

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משם חפר אכל" - מתפלל על צרכי כל השנה ואחר כל הכבוד הזה ראה במיתת שני אפרוחיו נדב ואביהוא שמתו להתקדש שמי בהם שנפלה אימתי על השאר

"יעלעו" - ואינן אלא כפי מדת בלעו דם ומים ונראה כבולע הרבה כאומר על על וכן בלשון חכמים בהשקאת סוטה (סוטה כ ע"א) מערערין אותה ומשקין אותה על כרחה וכן זעקת שבר יעוערו (ישעיהו טו) ל' קריאת גרון דומה לכך ולפי הדרך דבר הנביא

"ובאשר חללים שם הוא" - לאכול ורבותינו דימו כל ענין זה באהרן בפסיקתא דאחרי מות