רמב"ן על ויקרא ח לו

<< רמב"ן על ויקרא • פרק ח
ב • ו • ז • י • יא • טו • יז • כ • כא • כב • ל • לב • לה • לו • 


"ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה ה' ביד משה" - יאמר בכל מקום "כאשר צוה ה' ביד משה" אבל בכאן מפני שהוסיפו על המצוה לא אמר כן כי לא עשו כאשר צוה ה' את משה אבל עשו כל הדברים אשר צוה ה' ועוד נוסף עליהם מה שאמר באש זרה אשר לא צוה אותם (להלן י א)