רמב"ן על ויקרא ח כ

רמב"ן על ויקרא • פרק ח >>
ב • ו • ז • י • יא • טו • יז • כ • כא • כב • ל • לב • לה • לו • 


"ואת האיל נתח לנתחיו" - אין נתוח אלא לאחר הפשט אבל קצר בהפשטה בכאן שכבר צוה בזה בפרשת העולה (לעיל א ו) ואמר ויקטר משה את הראש ואת הנתחים בזמן ההקטרה והוא אחר "ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים" וזהו שאמר "ויקטר משה את כל האיל" כי הכל הקטיר כאחת אחר הרחיצה אלא שהפרידם ללמד שאין הנתחים טעונין רחיצה