רמב"ן על ויקרא ח יז

רמב"ן על ויקרא • פרק ח
ב • ו • ז • י • יא • טו • יז • כ • כא • כב • ל • לב • לה • לו • 


"ואת הפר ואת עורו ואת בשרו ואת פרשו" - יכלול בפר הקרב שאינו בכלל בשרו עצמות וגידים וקרנים וטלפים שהם מלבד עורו ובשרו ופרשו או יהיה הוא"ו מן המשמשין ביתר והוא כמו ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף (במדבר יט ה)