רמב"ם הלכות בכורות

הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר הקרבנות · הלכות בכורות | >>


הלכות בכורות

יש בכללן חמש מצוות: שתי מצוות עשה, ושלוש מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) להפריש בכורות. (ב) שלא יאכל בכור תמים חוץ לירושלים. (ג) שלא יפדה הבכור. (ד) להפריש מעשר בהמה. (ה) שלא יִגאל מעשר בהמה.
וכללתי המעשר עם הבכור לפי שמעשה שניהם אחד והכתוב כללו עמו, שנאמר (במדבר יח יז):
"ואת דמם תזרוק" – מפי השמועה למדו שזה דם מעשר ודם בכור.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני