רלב"ג על משלי כד יז

"בנפול אויבך אל תשמח" - כשייפול אויבך, אל תשמח במפלתו, ו"אל יגל ליבך בהיכשלו".