רלב"ג על משלי ח כב

[על צד המשל] אמרה הבינה, להורות על מעלתה וקדימתה על החכמה:

"ה' קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז" לבריאת העולם, רוצה לומר, שבראשית הדברים שקנה אז ועשה, קנה הדבר אשר היה חידושו בבינה ותבונת ה' יתברך בו, והם הגרמים השמימיים.

אבל תדע כי ה' יתברך לא חסר להיות עמו זאת התבונה והחכמה אשר נברא בה העולם, כמו שביארנו בחמישי מספר מלחמות ה', ושם התרנו הספקות הנופלים בזה.

והנה, מעת היות הזמן "קנני", "קדם מפעליו" האחרים.