רי"ף שבת מהדורת ש"ס ווילנא דף ט ע"א

עמוד הקודם - רי"ף - רי"ף מסכת שבת - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא

הלכות רב אלפסעריכה

שאין מדליקין בו אין מדליקין בו בד"א להדליק אבל להקפות מותר פירוש להקפות להעבות ראש הפתילה להרבות אורה:אמר רב ברונא אמר רב חלב מהותך וקרבי דגים שנמוחו אדם נותן לתוכו שמן כל שהוא ומדליק


הלכות חנוכהעריכה

א"ר זירא אמר רב מתנה ואמרי לה א"ר זירא אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת מדקאמר מדליקין בהם בשבת ש"מ אסור להשתמש לאורה דכיוון דאסור להשתמש לאורה לא אתי לאטויי ותו מדמדליקין בהן בחנוכה מכלל דאי כביא לא מזדקיק לה שמע מינה כבתה אין זקוק לה והא דתניא מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק מאי לאו דאי כביא הדר מדליק לה לא דאי לא אדליק מדליק א"נ לשיעורה כלומר שצריך ליתן בה שמן כדי שתהא דולק והולך עד השיעור הזה היתה דולקת והולכת עד השיעור הזה ורצה לכבותה או להשתמש לאורה הרשות בידו: עד שתכלה רגל מן השוק עד כמה א"ר יוחנן עד דכליא רגלא דתרמודאי פי' עצים ידועים אצלם ונקראים תרמודא ובני אדם המביאין אותם נקראין תרמודאי ומתעכבין עד אחר שקיעת החמה


רבינו נסיםעריכה