רי"ף על הש"ס/שבת/דף ח עמוד ב

עמוד הקודם - רי"ף - רי"ף מסכת שבת - עמוד הבא

צורת הדף במהדורת ש"ס ווילנא

הלכות רב אלפסעריכה

האור ברובן. מאי ברובן? אמר רב: ברוב כל אחד ואחד. ושמואל אמר: כדי שלא יאמרו, הבא עצים ונניח תחתיהם. תני ר' חייא לסיועי לשמואל: "להעלות נר תמיד", כדי שתהא שלהבת עולה מאליה ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר. עץ יחידי, רב אמר: ברוב עביו, ושמואל אמר: ברוב היקפו. אמר רב פפא: הילכך בעינן רוב עביו ורוב היקפו. אמר רב יהודה: קנים צריכין רוב, אגדן אין צריכין רוב. גרעינין צריכין רוב, נתנן בחותלות אין צריכין רוב. מתקיף לה רב פפא: אדרבה אפכא מסתברא. איתמר נמי, אמר רב כהנא אמר רב: קנים שאגדן צריכין רוב. תני רב יוסף: ארבע מדורות אין צריכין רוב, של זפת ושל גפרית ושל רבב ושל קירה. במתניתא תנא, אף של גבבה ושל קש:

סליקו להו יציאות השבת


פרק שניעריכה

מתני'עריכה

במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין לא בלכש ולא בחוסן ולא בכלך ולא בפתילת האידן ולא בפתילת המדבר ולא בירוקה שעל פני המים לא בזפת ולא בשעוה ולא בשמן קיק ולא בשמן שריפה ולא באליה ולא בחלב נחום המדי אומר מדליקין בחלב מבושל וחכ"א אחד מבושל ואחד שאינו מבושל אין מדליקין בו:

גמ'עריכה

לכש שוכא דארזא. שוכא דארזא עץ בעלמא הוא? בעמרניתא דאית ביה: ולא בחוסן: אמר אביי כיתנא דדייק ולא נפיץ: ולא בכלך: אמר שמואל שאלתינהו לכל נחותי ימא ואמרי כולכא שמיה רב יצחק בר זעירא אמר גושקרא שמיה: ולא בפתילת האידן: אחוינא בעמרניתא דביני ביני: ולא בפתילת המדבר: שברא: ולא בירוקה שעל מאי היא אמר רב פפא אוכמתא דארבא תנא הוסיפו עליהן של צמר ושל שער זפת זיפתא שעוה קירותא: תנא עד כאן פסול פתילות מכאן ואילך פסול שמנים פשיטא שעוה איצטריכא ליה מהו דתימא נגזור פסול שמנים אטו פסול פתילות קא משמע לן דלא ת"ר כל אלו שאמרו אין מדליקין בהן בשבת אבל עושין בהם מדורה בשבת בין להתחמם כנגדה בין להשתמש לאורה בין ע"ג קרקע בין על גבי מנורה ולא אסרו אלא לעשות מהן פתילה לנר בלבד: ולא בשמן קיק מאי שמן קיק אמר שמואל שאילתינהו לכל נחותי ימא ואמרו לי עוף אחד יש בכרכי הים וקיק שמו רב אחא בריה דרב יצחק בריה דרב יהודה אמר משחא דקאזא ר"ש ב"ל אמר קיקיון דיונה: אמר רבה פתילות שאמרו חכמים אין מדליקין בהן מה טעם מפני שהאור מסכסך בהן שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן מה טעם שאין נמשכין אחר הפתילה: בעא מיניה אביי מרבה שמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מהו שיתן לתוכן שמן כל שהוא וידליק מי גזרינן דילמא אתי לאדלוקי בעינייהו או לא א"ל אין מדליקין א"ל מה טעם לפי שאין מדליקין בהם והכורך דבר שמדליקין בו ע"ג דבר


רש"י (ליקוטים)עריכה

רבינו נסיםעריכה