רבנו יונה על משלי טו ח

רבנו יונה על משלי • פרק טו
ח • יג • טו • כו • ל • לא • 


"זבח רשעים תועבת ה' ותפילת ישרים רצונו" - אף כי זבח ישרים.

ועל דרך זה - (קהלת ד יז): "וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח", פירוש, קרוב לשמוע לצדיקים השומרים רגלם כאשר ילכו אל בית האלהים.

וגם זה הלשון משער הלשון.