רבנו יונה על משלי טו ל

(משלי טו ל): "מאור עיניים ישמח לב" - האור ירחיב לב האדם, וכן אמרו ז"ל: (מגילה כח:): "ההלכות יבקשו אור וצלילות".

"שמועה טובה תדשן עצם" - יתרון יש לשמועה טובה, כי מלבד שתשמח הלב השומע, תדשן עצמותיו.

הנה, כי רבה תועלת המגעת מן האוזן מאשר תגיע מן העין. ופירט שלמה ע"ה באחת מן התועלות, כי רבות הנה.

ואמרו ז"ל: (בבא קמא פה:): "חירשו - נותן לו דמי כולו".

ואחרי שהתבאר, שהאוזן איבר נכבד מאד, גם מן העין שהוא איבר נכבד, מה מאד שתגדל החובה לעבוד בו את הבורא יתברך, ורע ומר להשביתו ממעשיו. על כן סמך אחריו -