פתיחת התפריט הראשי

‏[צז] תיקון למז"ל הוא עסק התורה, כמ"ש (קידושין ל, ב) "בראתי יצה"ר בראתי תורה תבלין". וא' ב(סוכה נב, א) הקב"ה קראו רע, והיינו בעון דדור המבול דהיינו מז"ל. [וא' ב(קידושין יג, א) דלא נגזר על דגים ‏שבים. היינו ת"ח, כמ"ש במק"א ע"פ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם (בראשית א, כח)] וכמ"ש בזוהר בראשית (נז א). ובר"פ כל היד (נדה) ‏דנקרא רע, זה היצ"ר ברא הקב"ה, וכמ"ש וַאֲשֶׁר הֲרֵעֹתִי (מיכה ד, ו). ולכן ימצא זה גם בחלום, שדבר זה ניכר ‏שאינו מפעולת אדם. ותבלין הוא למתק המאכל, היינו להפך הרע לטוב מאוד, כמשז"ל (בב"ר פ' ט) ‏זה יצה"ר שע"י ד"ת נמתק. ובזוהר בראשית ונח, דלית מסאבא כמוהו. והנה א' פ"ב דברכות (טז.) ‏דד"ת מעלין מטומאה לטהרה. ומ"ש בזוהר נח (סב א) דאין מועיל תשובה. הוא עד"ש (ר"ה יח.) "‏בזבח אין מתכפר אבל מתכפר בתורה". ה"נ כן, וכמשז"ל שילהי (חגיגה כז, א) "ת"ח אין אור של גיהנם שולט". ‏גיהנם ג"כ נקרא רע, כמ"ש (ברכות סא.) ע"פ לֹא יִנָּקֶה רָּע (משלי יא, כא). והיינו כמ"ש בעירובין (יט.) שהכל יורד לה ‏על עסקי הינם[1]. היינו שמירת הברית. וז"ש ג"כ (בבא בתרא טז, א) "בראת גיהנם", שג"כ הש"י בראו כמו יצה"ר, [וא' שם ג"כ ‏"בראת צדיקים" צדיק בכל מקום שומר הברית, גם הוא מתחלת בריאה, כמ"ש באות שלפני זה, כי ישנו ‏גם ברשעים ובאומות עכו"ם]. וע"ז נאמר גַּם כִּי אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא אִירָא רָע כִּי אַתָּה עִמָּדִי (תהלים כג, ד). רע הוא ‏דרגא הנז', ואתה פי' ע"י שבראת:

  1. ^ ותו ליכא? והאיכא גיהנם! גיא שעמוקה בגיהנם, שהכל יורד לה על עסקי הנם.