פתיחת התפריט הראשי

‏[צו] מי שהוא שומר הברית ולא ראה קרי מימיו הוא נקרא יפה תואר בכתוב, כענין יוסף יפה תואר, ‏וע"ז נאמר שֶׁקֶר הַחֵן וְהֶבֶל הַיֹּפִי (משלי לא, ל). כי מצינו ג"כ באומות עכו"ם שהיו נקיים מזה, כמו עוג שפלט מדור ‏המבול ובלא תיבה כלל, ודאי לא הי' ניסא לשיקרא רק שלא הי' בן מבול דהיינו משחית זרע, כמ"ש ‏בפ' כל היד (נדה יג:). וכמ"ש במק"א אגמ' דנדה (סא.)[1] שהי' בן אחי' בר שמחזאי, ואכ"מ. [ולכן ניתנה ארצו ‏לחצי מטה מנשה מזרעא דיוסף שומרי הברית], ולכך נתיירא משה ממנו, כי משה הי' ג"כ בדור ‏המבול, כמשז"ל (חולין קלט, ב) "בשגם בגימ' משה". ונא' עליו כִּי מִן הַמַּיִם מְשִׁיתִהוּ (שמות ב, י). שהי' אז במים. וגם ‏כל עיקר ענין משה הי' לתקן דבר זה הנקרא שטות, שלכך הי' פרוש מן האשה וקבור מול בית פעור, ‏כמ"ש במק"א. וראה זה נקי כ"כ, נתיירא ממנו עד שא"ל הקב"ה אַל תִּירָא (במדבר כא, לד). כי קיי"ל בנדרים (לא:) ‏"הנודר מן הערלים אסור במולי אומות העכו"ם ומותר בערלי ישראל". שאין הערלה נקרא אלא על ‏שמם אפי' הם מולים ושומרי הברית. וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַדִּיקִים (ישעיה ס, כא). ושומרי הברית אפי' שקלקלו: ‏

  1. ^ ויאמר ה' אל משה אל תירא (במדבר כא, לד). מכדי סיחון ועוג אחי הוו, דאמר מר סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו. מאי שנא מעוג דקמסתפי ומאי שנא מסיחון דלא קמסתפי. א"ר יוחנן אר"ש בן יוחי מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבו, אמר שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו, שנאמר ויבא הפליט ויגד לאברם העברי (בראשית יד, יג). ואמר רבי יוחנן זה עוג שפלט מדור המבול.