ערוך השולחן אבן העזר יג

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט · העתיד
צפייה במהדורה המקורית להגהה ולהורדה


<< | ערוך השולחן · אבן העזר · סימן יג | >>

סימן זה בטור אבן העזר · שולחן ערוך · לבוש

גרושה או אלמנה אסורה להנשא תשעים ושנים יום מפני הבחנה, שמא מעוברת היא; ומעוברת ומינקת אסורה להינשא
ובו ל' סעיפים:

סעיף לעריכה

יש פתאים שעברו ונענשו על אמרם שבזמה"ז שאין מניקים בניהם שני שנים א"צ להמתין שני שנים והבל יפצה פיהם דגם חז"ל ידעי שרוב בנים אין יונקים שתי שנים שלימות אלא שחששו למיעוטא דמיעוטא בסכנת נפשות. [ח"ס]

ועוד דעיקר הטעם בארנו בסעי' י"א דירדו חכמים לדעת הנשים שמפני תאוותן להנשא לא יחושו לתקנת הולד כמו שהחוש מעיד ואם אתה אומר שבמשך קטן מותרת להנשא תעשה כל טצדקי להראות שולדה א"צ לינק רק איזה חדשים והיא בעצמה מפני תאותה תדמה כן.

וכלל גדול אומר לך שרבותינו חז"ל לבד גודל קדושתם וחכמתם בתורת ד' עוד היו יותר גדולים בחכמות טבעיות ובידיעות העולם יותר מכל המתחכמים להשיב על דבריהם הטהורים והמפקפק על דבריהם מעיד על עצמו שאינו מאמין בתורה שבעל פה אם כי יבוש מלהגיד זה בפה מלא.