עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/173

דף זה לא עבר הגהה


רב אידי בריה דרב איקא

נזכר יבמות מג. ורב הונא בר מנוח בשמו, ובגיטין פד: נזכר רב אדא בריה דרב איקא.


רב אידי בר גרשום

נזכר כריתות ט. אמר בשם רב אדא בר אהבה.


אידי בר יעקב

נזכר זהר לך צח:.


רב אידי בר שימי

ערך רב אדא.


ר' אידי בר שמעון

ערך ר' אדא בר"ש.


רב אידי בר שישי

נזכר פסחים קו. וגרסת דק"ס רב שישי בריה דרב אידי.


ר' אידי דחוטריה

תלמידו דר' ירמיה, שהקשה לו כשקלים פ"ב ה"ה, ביצה פ"ב ה"ח, מו"ק פ"א ה"ב. וכן נזכר שביעית פ"ג ה"ב, שבת ספ"מ.


רב אידי סרסיה דרב ששת

נזכר בכורות לא: שאמר הלכה דרב ששת ולא אמר בשמו ואיקפד רב ששת ואמר מאן דעקיץ ליעקציה עקרבא.


רב אידית

נזכר סנהדרין לח: אדם גדול בזמן רב נחמן והיה מתווכח עם המינים ורב נחמן אמר עליו האי מאן דידעי לאהדורי למינים כרב אידית ליהדר ואי לא לא ליהדר, וגרסת דק"ס וילקוט משפטים רמז שנט' רב אידי.


איהי

היו לו שני בנים גדול ישראל וחסידים, אבוה ומנימן כמגילה כח. והיו בזמן שמואל כמבואר בערכם, ובעירובין עד. גרס איבות בר איהי וצ"ל אבוה.


איה מרי

(רצפה בת איה שמואל ב' פכ"א-ה)

ערך אחא בר חדייא.


איו

נזכר עירובין לו: אמר רב ליתא למתני' מדתנא איו ופרש"י שם חכם.


איכו (שם אשה)

נזכרה תענית כה. שהיתה שכנתו של ר' חנינא בן דוסא והתאוננה לפניו כי תבנה בית והכשורות קצרות ושאלה מה שמה א"ל איכו. אמר לה איכו נממי כשוריך.


אילא

נזכר במשנה בכורות פ"ד מ"ה. דר ביבנה והיה מומחה לראות מומי בכורות ויען שהיה חסיד גדול לכן התירו לו חכמים ליקח שכר עבור זה שלא נחשד שיתיר בכורות בשביל השכר.


ר' אילא בריה דרב שמואל בר מרתא

נזכר ברכות יג: אמר משמיה דרב.


ר' אילאי דנציבין

נזכר בזהר שלח קסב. וירד הוא ובנו למערה ע"ש כל המעשה.


ר' אלאי היורש

נזכר גיטין פ"ח ה"ב.


אילעאי

ר' גמליאל בי ר' אילעאי שבועות ספ"ה, יוחנן ב"ר אילעאי סוכה כז:.


ר' אלעאי (אבי ר' יהודה)

תנא דמתניתין. נזכר פעם אחת במשנה עירובין פ"ב מ"ו.

הוא היה תלמיד לכל גדולי חכמי יבנה בזמן רבן גמליאל.

תלמיד ר' אליעזר כמפורש מנחות יח., וכן מובא סוכה כז: מעשה בר' אלעאי שהלך להקביל פני ר' אליעזר רבו ברגל בלוד א"ל אלעאי אינך משובתי הרגל, ובעירובין פ"ב מ"ו אמר שמעתי מר' אליעזר, ופסחים לט. אמר משום ר' אליעזר - וכשבאתי לפני ר"א בן יעקב וכו', ובחלה