פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין ח ב


<< | ירושלמי · מסכת גיטין · פרק ח · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

אמר לה כינסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחוריו קוראה והוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטיך נתן בידה והיא ישינה ניעורה קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לך הא גיטיך היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה קרוב לה מגורשת קרוב לו אינה מגורשת מחצה למחצה מגורשת ואינה מגורשת

הלכה ב גמראעריכה

אמר רבי יוחנן דר"ש בן אלעזר היא דרבי שמעון בן אלעזר אומר לעולם אינו גט עד שיאמר לה בשעת מתנה הא גיטיך כמה הוא קרוב רב אמר ארבע אמות אמר רבי אלאי היורש ארבע אמות רבי אלעזר בשם ר יוחנן בשם רבי ינאי בפישוט ידים ותנינן בפישוט ידים רבי בא רבי ירמיה בשם רב בפישוט ידים מחלפה שיטתיה דרב תמן הוא אמר ארבע אמות והכא הוא אמר אכן כאן להלכה כאן למעשה ותני רבי לעזר אפילו קרוב לזו מלזה ובא הכלב ונטלו אינה מגורשת שמואל בהדא דרבי לעזר ופליג המחוור בכולן עד שיתננה לתוך ידה היה פושט ידים בינו לבינה שמעון בר בא בשם רבי יוחנן קרוב לה מלו מגורשת לו מלה אינה מגורשת מחצה למחצה מגורשת ואינה מגורשת אבא בר רב ירמיה אמר כל הן דתנינן מגורשת ואינה מגורשת מזונות משלו