עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ט

דף סא עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה טז:

ב ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יז , [ ובהרא"ש בפסקיו נדרים פ"י סימן י ]:

ג ג מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יח:

ד ד טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף לט:

ה ה ו מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ו , סמג עשין קכח:

ו ז מיי' פ"ו מהל' נחלות הלכה ט , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפג סעיף א:

דף סא עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה יג:

דף סב עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה ב:

ט ב מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה טו:

י ג מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ד , סמג לאוין רמב:

יא ד מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ג , סמג עשין קכח:

יב ה מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה כג , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רו סעיף א:

יג ו מיי' פ"ו מהל' שבועות הלכה ב:

דף סב עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"יא מהל' נדרים הלכה ח , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף ב וסעיף לז , [ ובהרא"ש בפסקיו נדרים פ"י סימן י ]:

טו ב מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יז והלכה יח:

טז ג מיי' פ"יב מהל' נדרים הלכה ב , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף נה:

יז ד מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף עב:

יח ה מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יז והלכה יח , ומיי' פ"ב מהל' שבועות הלכה ו:

יט ו מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יט וע"ש בכסף משנה:

כ ז מיי' פ"ח מהל' עבדים הלכה יג , סמג לאוין קמ , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף סד:

כא ח מיי' פ"ב מהל' נזירות הלכה יט:

דף סג עמוד אעריכה

כב א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יז:

כג ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה כ:

כד ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יח:

כה ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה טז:

דף סג עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"ט מהל' נזירות הלכה יח , ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה יא , ומיי' פ"יח מהל' אבות הטומאה הלכה ג:

כז ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יט:

כח ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יח:

כט ד מיי' פ"יד מהל' אבות הטומאה הלכה ג:

דף סד עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"יד מהל' אבות הטומאה הלכה ג:

לא ב מיי' פ"טו מהל' אבות הטומאה הלכה ו:

לב ג מיי' פ"יז מהל' אבות הטומאה הלכה א:

לג ד ה ו ז ח ט מיי' פ"יד מהל' אבות הטומאה הלכה ד:

דף סד עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה יא:

לה ב מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה ח:

לו ג מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ג:

דף סה עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ו:

לח ב ג ד מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ג:

לט ה מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ה:

מ ו ז מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ג:

מא ח מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ו וע"ש בכסף משנה:

מב ט מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ח:

דף סה עמוד בעריכה

מג א מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ג:

מד ב מיי' פ"ו מהל' טומאת צרעת הלכה ה:

מה ג מיי' פ"ו מהל' טומאת צרעת הלכה ו:

מו ד מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ו , סמג עשין רלד:

מז ה מיי' פ"ב מהל' טומאת צרעת הלכה ט:

מח ו מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב , סמג עשין ריח ועשה ריט:

מט ז מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה:

נ ח מיי' פ"א מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ב , והלכה יב והלכה יד:

נא ט מיי' פ"ד מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ה:

דף סו עמוד אעריכה

נב א מיי' פ"א מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה יד:

נג ב מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ד:

נד ג מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה טז:

דף סו עמוד בעריכה

נה א טור ושו"ע או"ח סי' רא סעיף ד:

נו ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה יא: