עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ה

דף מז עמוד א עריכה

א א ב ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

ב ד מיי' פי"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג:

דף מז עמוד ב עריכה

ג א מיי' פי"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ':

ד ב מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ה':

ה ג מיי' פי"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ג:

ו ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"ח:

דף מח עמוד א עריכה

ז א ב מיי' פי"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ"ה:

ח ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

ט ד מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ"ה:

י ה מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ"ו:

יא ו מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח':

יב ז מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"ח:

יג ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"ז:

דף מח עמוד ב עריכה

יד א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"ז:

טו ב מיי' פ"ו מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"א:

דף מט עמוד א עריכה

טז א מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ה' והלכה טו, סמג לאוין שט:

יז ב מיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ו, ומיי' פ"ב מהל' ביאת מקדש הלכה ז', סמג לאוין שג:

יח ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א', ומיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ו, סמג לאוין שו:

יט ד מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הלכה א', ומיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ו, סמג לאוין שו:

כ ה מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ז והלכה יז, ומיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ו:

כא ו מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה י"ח, ומיי' פ"ט מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ו, ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

כב ז ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"ח:

כג ט מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ב, סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף ל"ז:

דף מט עמוד ב עריכה

כד א ב ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

כה ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ג:

כו ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"ד:

כז ו מיי' פי"ב מהל' בכורים הלכה ח':

דף נ עמוד א עריכה

כח א מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה א':

כט ב מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ד', ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ט':

ל ג מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ב':

לא ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ג:

דף נ עמוד ב עריכה

לב א מיי' פ"ז מהל' ערכין הלכה ד':

לג ב מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה ד':

לד ג מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב':

לה ד ה מיי' פ"ג מהל' תמורה הלכה ה':

לו ו מיי' פ"א מהל' תמורה הלכה י':

לז ז מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' תמורה הלכה א':

דף נא עמוד א עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

לח א ב מיי' פ"א מהל' מעילה הלכה ט':

לט ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ח':

מ ד מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה א':

מא ה ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט"ו??:

דף נא עמוד ב עריכה

מב א ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ג:

מג ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

מד ד ה מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ב':

מה ו מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה י"ב:

דף נב עמוד א עריכה

מו א מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה ג':

דף נב עמוד ב עריכה

מז א ב ג ד מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

מח ה ו ז ח ט מיי' פ"ד מהל' בית הבחירה הלכה א':

מט י מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

נ כ מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה ח':

דף נג עמוד א עריכה

נא א מיי' פ"א מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז':

נב ב מיי' פ"ב מהל' כלי המקדש הלכה ב' והלכה ג, סמג עשין קסז:

נג ג ד ה ו מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה כ"ה:

נד ז מיי' פ"ב מהל' תמידין הלכה א':

נה ח ט י מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ד':

נו כ ל מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ט"ז [ רב אלפס קידושין פ"א דף רכא. [סי' תרי"ג] וע"ש הגירסא בענין אחר. הרא"ש שם סימן נג ]:

דף נג עמוד ב עריכה

נז א ב מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י', סמג עשין יג, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ג סעיף א' [ רב אלפס ברכות פ"ה דף כז: [סי' קלב]. רא"ש שם סי' כג ]:

נח ג ד ה מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

נט ו מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

ס ז ח ט מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה', ומיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ב:

סא י מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

סב כ מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה':

סג ל מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב', ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה':


דף נה עמוד א עריכה

סד א ב ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה':

דף נה עמוד ב עריכה

סה א מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה ב':

סו ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ד:


דף נו עמוד ב עריכה

סז א מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

סח ב ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה':

דף נז עמוד א עריכה

סט א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י':

דף נז עמוד ב עריכה

ע א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י':

עא ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"א:

עב ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה י"ב:

עג ד ה מיי' פ"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ"א:

דף נח עמוד א עריכה

עד א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ"א:

עה ב מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה י"ז, סמג לאוין שט:

עו ג ד מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ"א:

דף נח עמוד ב עריכה

עז א ב מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב', ומיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ד:

עח ג מיי' שם הלכה י:

עט ד מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

פ ה ו מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב', ומיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה' והלכה ו, ומיי' פ"ה מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"א והלכה יב:

פא ז שם הלכה י:

פב ח מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה י"א:

פג ט י מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה י"א, סמג עשין רי:

פד כ מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

דף נט עמוד א עריכה

פה א ב ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

פו ד מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה י"א:


דף ס עמוד א עריכה

פז א ב מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ז:

פח ג מיי' פי"ח מהל' פסולי מוקדשין הלכה ז':

פט ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד':

צ ה מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ה':

צא ו מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

דף ס עמוד ב עריכה

צב א ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

דף סא עמוד א עריכה

צג א מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

צד ב מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו':

צה ג מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ז':

צו ד מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ח':

צז ה ו ז ח מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה':

דף סא עמוד ב עריכה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

צח א מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב':

צט ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה'. עיין שם בכסף משנה נראה שנעלם הימנו הגי' כאן:

ק ג מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה א':

קא ד ה ו ז מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה'??:

קב ח מיי' פ"ה מהל' עבודת יוה"כ הלכה ט':

דף סב עמוד א עריכה

קג א מיי' פ"ב מהל' שקלים הלכה ז':

קד ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ו':