ספר המצוות עשה רכט


מצות עשה רכט - לסקול את מי שנתחייב סקילה בבית דין

היא שצונו לסקול העוברים על קצת מצוות. והוא אמרו יתברך וסקלתם אותם באבנים ומתו. והנה נרמוז על המצות שחייבין עליהן סקילה כשנזכיר מצות לא תעשה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ששי מסנהדרין.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase229