ספר המצוות עשה רל


מצות עשה רל - לתלות את מי שנתחייב תליה בבית-דין

היא שצונו לתלות קצת הרוגי בית דין. והוא אמרו יתברך "ותלית אותו על עץ". והנה נזכיר המצוה שחייבין העוברים עליה תליה במצות לא תעשה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק שביעי מסנהדרין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase230