ספר המצוות עשה רכח


מצות עשה רכח - לשרוף את מי שנתחייב שריפה בבית דין

היא שצונו לשרוף העוברים על קצת מצוות. הוא אמרו יתברך "באש ישרפו אותו ואתהן". והנה נרמוז במצוות לא תעשה, המצוות שחייבין עליהן שרפה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת סנהדרין.

הערותעריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase228