ספר המצוות עשה רכז


מצות עשה רכז - להרוג בחנק את מי שנתחייב חנק בבית דין


היא שצונו לחנוק העוברים על קצת מצוות מיוחדות. והוא אמרו יתברך מות יומת, והנה נרמוז במצות לא תעשה על המצוות שחייבין עליהן חנק.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בשביעי ממסכת סנהדרין.

הערות עריכה

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase227