ספר המצוות עשה רכו


מצות עשה רכו - להרוג בסייף את מי שנתחייב סייף בבית דין


היא שצונו להרוג את העוברים על קצת המצוות בסייף. והוא אמרו יתברך נקם ינקם. והנה נרמוז במצות לא תעשה על המצות שחייבין עליהן התזת הראש בסייף.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת סנהדרין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase226