ספר המצוות עשה רטו


מצות עשה רטו - למול כל זכר בן שמונת ימים

היא שציוונו למול את הבן. והוא אמרו יתעלה לאברהם "המול לכם כל זכר(בראשית יז, י). וכתיב בתורה שהוא כרת מי שמבטל מצוה זו.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק יח משבת וד' מיבמות. ואין האישה מצווה למול את בנה כמו שהאב מצווה בזה, כמו שהתבאר בקידושין.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase215