ספר המצוות עשה ריד

<< · ספר המצוות · עשה · ריד · >>

המצוה שישמח החתן עם אשתו שנה אחת


היא שצונו להתיחד חתן עם אשתו שנה תמימה שלא יצא חוץ לעיר ולא יצא לצבא ולא יעבור עליו דבר מהדברים הדומים לאלו אבל ישמח עמה עד מלאת לו שנה תמימה. והוא אמרו יתעלה נקי יהיה לביתו שנה אחת. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ח' מסוטה.

הערותעריכה

קישוריםעריכה


קיצור דרך: rmbm/ase214