ספר המצוות עשה ריד


מצות עשה ריד - לשמוח יחד בבית בשנת הנישואים הראשונה


היא שציוונו להתייחד חתן עם אשתו שנה תמימה, שלא יצא חוץ לעיר ולא יצא לצבא ולא יעבור עליו דבר מהדברים הדומים לאלו, אבל ישמח עמה עד מלאת לו שנה תמימה. והוא אמרו יתעלה "נקי יהיה לביתו שנה אחת(דברים כד, ה). וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק ח' מסוטה.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase214