ספר המצוות עשה קנה


מצות עשה קנה - לקדש את השבת בדברים

היא שצונו לקדש את השבת ולאמר דברים בכניסתו וביציאתו. נזכיר בם יציאת מצרים וקדוש היום ומעלתו והבדלו משאר הימים הקודמים ממנו והבאים אחריו.

והוא אמרו יתברך "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ ז), כלומר זכרהו וקדשהו בברכה. ובבאור אמרו (פסחים קו א) זכרהו על היין בכניסתו וביציאתו, כלומר הבדלה שהיא גם כן חלק מזכירת שבת ומתקנת מצותיה.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף פסחים ובמקומות אחרים.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase155