ספר המצוות עשה קנו


מצות עשה קנו - להשבית חמץ ושאור מבתינו בערב פסח

היא שצונו לבער חמץ מבתינו ביום ארבעה עשר מניסן, וזו היא מצות השבתת שאור. והוא אמרו יתברך "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם(שמות יב, טו).

והנה התבארו משפטי מצוה זו בפרק ראשון מפסחים.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase156