ספר המצוות עשה קנד


מצות עשה קנד - לשבות ביום השביעי


היא שצונו שנשבות בשבת, והוא אמרו יתברך "וביום השביעי תשבות". והנה נכפל ציווי מצוה זו פעמים, וביאר לנו שהשביתה ממלאכות היא חובה עלינו ועל בהמתנו ועבדינו. והנה התבארו משפטי מצוה זו במסכת שבת ויום טוב.

קישורים עריכה

קיצור דרך: rmbm/ase154