ספר המצוות עשה קמז


מצות עשה קמז - לכסות את דם השחיטה

היא שצונו לכסות דם חיה ועוף אחר שנשחטו, והוא אמרו יתעלה "ושפך את דמו וכסהו בעפר(ויקרא יז, יג). וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפ"ו מחולין (משנה, פרק ו').

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase147