ספר המצוות עשה קמו


מצות עשה קמו - לשחוט בהמה וחיה ועוף כראוי

היא שצונו לשחוט בהמה חיה ועוף ואחר יאכל בשרם, ושלא יהיה היתר אכילתם אלא בשחיטה, והוא אמרו יתברך "וזבחת מבקרך ומצאנך(דברים יב, כא). ולשון ספרי: "וזבחת" מה מוקדשין בשחיטה, אף חולין בשחיטה. "כאשר צויתיך" מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו ודקדוקיה במסכת חולין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase146