ספר המצוות עשה קמח


מצות עשה קמח - לשלח את הציפור אם לקחה מעל אפרוחיה

היא שצונו לשלוח הקן, והוא אמרו יתעלה "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך(דברים כב, ז).

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק בתרא מחולין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase148