ספר המצוות עשה קמג


מצות עשה קמג - לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן

היא שצונו לתת לכהן הזרוע והלחיים והקיבה מכל זביחה שנזבח בבהמה טהורה, והוא אמרו יתעלה "וזה יהיה משפט הכהנים וגו'(דברים יח, ג).

וכבר התבארו דיני מצוה זו בפרק עשירי מחולין. ואין הלויים חייבין בה.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase143