ספר המצוות עשה קמד


מצות עשה קמד - לתת לכהן ראשית הגז

היא שצונו לתת ראשית הגז לכהן, והוא אמרו יתברך "ראשית גז צאנך תתן לו(דברים יח, ד). ומצוה זו אינה נוהגת אלא בארץ.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפרק י"א מחולין.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/ase144