ספר המצוות לאו רעז


מצות לאו רעז - לא לחמול על עני בשעת הדין

שהזהיר הדיין מחמול על עני בדין, אבל ישווה בין עשיר לעני, להכריחו לפרוע מה שהוא חייב לפרוע. והוא אמרו יתעלה "ודל לא תהדר בריבו(שמות כג, ג).

וכבר נכפלה זאת האזהרה בזה העניין בלשון אחר והוא אמרו יתברך "לא תשא פני דל(ויקרא יט, טו). ולשון ספרא: "לא תשא פני דל" שלא תאמר עני הוא, והואיל ואני והעשיר חייבין לפרנסו – אזכנו ונמצא מתפרנס בנקיות. תלמוד לומר "לא תשא פני דל".

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo277