ספר המצוות לאו רעח


מצות לאו רעח - לא להטות משפט רשע

שהזהיר הדיין כשידע שהוא אדם רשע ובעל עבירות – להטות דינו, והוא אמרו יתעלה "לא תטה משפט אביונך בריבו(שמות כג, ו).

ולשון מכילתא: רשע וכשר עומדין בדין לפניך, לא תאמר: "הואיל ורשע הוא – אטה דינו". תלמוד לומר "לא תטה משפט אביונך בריבו", אביון הוא במצוות. כלומר אף על פי שאביון הוא במצוות, לא תטה דינו.

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo278