ספר המצוות לאו רעו


מצות לאו רעו - שלא יירא הדיין בדין מאדם רע

שהזהיר הדיין שלא לירא מאדם מזיק, גוזם ודובר עתק, ולא יחתוך עליו הדין והאמת, אבל הוא חייב לחתוך את הדין ולא ישים לב במה שיקרה עליו מן ההיזק מן האיש ההוא. והוא אמרו יתעלה "לא תגורו מפני איש(דברים א, יז).

ולשון ספרי "לא תגורו", שמא תאמר: "מתיירא אני מאיש פלוני – שמא יהרגני או שמא ידליק את גדישי או שמא יקצוץ את נטיעותי". תלמוד לומר "לא תגורו מפני איש".

קישוריםעריכה

קיצור דרך: rmbm/lo276